LINE : JUMBOBET
25 กันยายน 2017 4:11 AM

แจ้งฝากเงินออนไลน์

เงื่อนไขขั้นตอนการ แจ้งฝาก
– โอนเงิน เข้าตามเบอร์บัญชีที่ Call center ได้ทำการแจ้งไป ขั้นต่ำ 500 บาท
* ในกรณีที่โอนเป็น เศษทศนิยม เช่น ( 500.39) ลูกค้าต้องแจ้งตัวเลขเศษทศนิยมด้วย*
– โทรแจ้ง call center เกียวกับรายละเอียดการโอน ดังนี้
User (ชื่อใช้งาน)
ชื่อของท่าน
ฝากเข้าธนาคารใด
เวลาในสลิป
ช่องทางที่ฝากเข้ามา เช่น อินเตอร์เน็ท ATM หรือ ตู้ฝากเงินสด


 

Username :
เว็ปไซต์ที่เล่น :
จำนวนเงิน :
ธนาคาร :
เวลาที่ฝาก :
ช่องทางการฝาก: